Voorjaarsrapportage 2019

Stand van zaken

4.1 Stand van zaken

In onderstaand overzicht staan de taakstellingen uit de begroting 2019. Toegevoegd zijn die taakstellingen waarvan bij het vaststellen van de begroting 2019 werd aangenomen dat deze rond de jaarwisseling 2018-2019 zouden worden gerealiseerd. Als gevolg van vertraging in het proces van de organisatie ontwikkeling is dit nog niet geheel het geval. De stoplicht kleuren geven de volgende duiding:
Groen = wordt gerealiseerd
Oranje = kans op niet realiseren is aanwezig
Rood = dit jaar niet te realiseren: meegenomen als nadelig resultaat in deze rapportage.

Herkomst

Maatregel

Begroting 2019

Status

PN 2015

Besparen op vastgoed

130

PN 2015

Besparen op energie

195

PN 2015

Besparen op uitvoering fysiek

317

OO

PN 2015

Centraliseren integraal toezicht en handhaving

150

OO

PN 2017

Kostenbesparing Participatiewet

450

PN 2017

Kostenbesparing Participatiewet WSW

400

MRP1

PN 2015

Kostenbesparing sociaal domein

620

MRP1

B 2019

Besparen op programma zorg

500

MRP1

B 2019

Besparen op programma economie en participatie

250

MRP1

PN 2015

Nog te realiseren personele taakstellingen

1.036

OO

Org. ontwikkeling

Per saldo uitbreiding formatie met nieuwe functies

522

OO

TOTALE BEZUINIGINGSOPGAVE

4.570

Bedragen * 1.000 euro

Toelichting

  • Besparen op vastgoed

Deze taakstelling wordt gerealiseerd door het behaalde rentevoordeel op onroerend goed transacties. Voor de jaren 2017 en 2018 gaat het om een bedrag van 100.000 euro. Voorbeelden van deze onroerend goed transacties zijn de grondverkoop Aadijk, bedrijvenpark Twente en het pand Wierdensestraat 24/26.

  • Besparen op energie

Het college heeft diverse maatregelen genomen om te besparen op energie. Voorbeelden zijn het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed (BW-6669) en de openbare verlichting omzetten naar LED (BW-6842). Het realiseren van deze taakstelling stuit echter op problemen. Tot dusver hebben  de uitgewerkte maatregelen een meerjarig effect van ongeveer 30.000 euro. Probleem is dat de te realiseren besparing in veel gevallen ingezet moet worden ter dekking van uit de (nieuwe) investering voorkomende kapitaallasten. Er blijft vervolgens een te klein surplus over ter realisering van de taakstelling. In het kader van de begroting 2020 zullen wij deze taakstelling heroverwegen. De eventuele effecten voor 2019 betrekken wij bij de najaarsrapportage en de begroting 2020.

  • Kostenbesparing Participatiewet

De kostenbesparing Participatiewet is structureel gerealiseerd door beschikbare budgetten voor instrumenten en inhuur op het taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie structureel af te ramen.

  • Personele taakstellingen

Personele taakstellingen hebben een relatie met het organisatie ontwikkelingsproces (OO) dat per 1-4-2019 in een volgende fase is beland. De realisatie van alle personele taakstellingen uit het financieel meerjarenperspectief 2019-2022 (totaal 3,25 miljoen euro) vindt in een viertal tranches plaats. Per 1-1-2019 is 680.000 euro en per 1-4-2019 is ruim 1,22 miljoen euro formatieve ruimte binnen de personeelsbegroting verminderd. Besluitvorming over tranche 3 (indicatief 600.000 euro) en tranche 4 (restant ad 750.000 euro) staat voor 1 juli respectievelijk 1 oktober van dit jaar gepland. Op het moment dat ook deze besluitvorming is geconcretiseerd, zijn alle personele taakstellingen uit het financieel meerjarig perspectief (dus ook degene die in de jaarschijven 2020 en 2021 staan ingepland) gerealiseerd. Bij de eenheid Uitvoering Fysiek is, aanvullend aan het realiseren van de taakstelling, een deel van de formatie ingewisseld voor flexibel inhuurbudget dat mede gebruikt wordt om de organisatie te vergroenen.

  • Besparingen zorg

Een drietal structurele taakstellingen is via het Maatregelenplan 1 Zorg en Participatie (MRP1) voor het jaar 2019 incidenteel gerealiseerd.

  • Besparing economie en participatie

De kostenbesparing op het programma Economie en participatie is via het Maatregelenplan 1 Zorg en Participatie (MRP1) structureel gerealiseerd.

ga terug