Voorjaarsrapportage 2019

Onderwijs

Wijzigingen

3.5.1 Wijzigingen

4 Onderwijs

Begroting voor VJR

Wijziging

Begroting na VJR

2019

2019

  N/V

2019

Lasten

8.406

2.135

  N

10.540

Baten

-524

-3.311

  V

-3.836

4 Onderwijs

Taakveld

2019

2020

2021

2022

LASTEN

Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid

1. Huisvestingsprogramma

4.2

0

N

0

N

0

N

0

N

2. Onderwijsachterstanden

4.3

3.311

N

3. Maatregelenplan 1 Zorg en Participatie

4.3

-100

V

-150

V

-150

V

-150

V

4. Septembercirculaire 2018 gemeentefonds

4.3

10

N

10

N

10

N

10

N

Diverse bijstellingen

5. Onderwijshuisvesting

4.2

-200

V

6. Leerlingenvervoer

4.3

220

N

220

N

220

N

220

N

7. Kapitaallasten-rente

4.2

-827

V

-827

V

-827

V

-827

V

8. Kapitaallasten-afschrijving

4.2/4.3

-280

V

BATEN

Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid

2. Onderwijsachterstanden

4.3

-3.311

V

Bedragen * 1.000 euro

Toelichting wijziging

Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid

1.    Huisvestingsprogramma (BW-6699)

Op basis van aanvragen van schoolbesturen voor huisvestingsvoorzieningen, stelt het college jaarlijks een huisvestingsprogramma (HVP) vast. Op het HVP staan investeringsramingen voor voorzieningen die te maken hebben met onderwijshuisvesting. Het betreft investeringen ten behoeve van scholen voor primair-, speciaal en voortgezet (speciaal) onderwijs. In het HVP 2019 zijn de volgende voorzieningen opgenomen: de uitbreiding met eerste inrichting onderwijsleerpakket en meubilair voor De Zegge, de bekostiging voor gedeeltelijke vervanging inclusief verduurzaming van het schoolgebouw van Het Noordik en een aanvullende bekostiging voor de aanpassing en uitbreiding inclusief verduurzaming van De Tweeklank. Het totale investeringskrediet bedraagt 5,2 miljoen euro. De kapitaallasten voor dit krediet worden gedekt uit de in de begroting opgenomen stelpost onderwijshuisvesting.

2.    Onderwijsachterstanden (BW-6713)

Jaarlijks ontvangt de gemeente Almelo van het Rijk een specifieke OAB-uitkering voor het bestrijden en voorkomen van onderwijsachterstanden in de Nederlandse taal en het voorkomen van segregatie en het bevorderen van integratie. Het Rijk hanteert een cyclus van vier jaar voor het toekennen van deze middelen. In januari 2019 is de nieuwe OAB-periode 2019 – 2022 gestart. Het Rijk heeft de gemeente Almelo voor 2019 een bedrag toegekend van 3,3 miljoen euro. Deze specifieke uitkering moet de gemeente inzetten voor een aantal wettelijke taken op gebied van onderwijsachterstanden, waaronder Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE).

3.    Maatregelenplan 1 Zorg en Participatie (BW-6699)

In de programmabegroting 2019 zijn voor zorg en participatie een aantal ambities opgenomen. Dit betekent voor zorg dat er in de periode van 2019 tot en met 2022 oplopend een bedrag van in totaal 7,5 miljoen euro structureel bespaard moet worden. Daarnaast is opgenomen dat voor participatie in de periode van 2019-2022 een oplopende taakstelling van 1,95 miljoen euro ingevuld moet worden. Beide taakstellingen zijn geraamd op taakveld 6 Sociaal Domein. Om dit te realiseren zijn in het Maatregelenplan besparingsvoorstellen uitgewerkt, voor allereerst het jaar 2019. Er zijn concrete voorstellen tot bezuinigingen en besparingen gedaan voor een bedrag van 1,1 miljoen euro op zorg en 650.000 euro op participatie. Bij hoofdtaakveld 4 Onderwijs is er structureel 150.000 euro bezuinigd en wordt incidenteel 50.000 euro extra ingezet.

4.    Septembercirculaire 2018 gemeentefonds (RAAD-5094)

De septembercirculaire is verwerkt in de begroting. Voor hoofdtaakveld 4 Onderwijs is er per saldo 10.000 euro minder beschikbaar.

Diverse wijzigingen

5.   Onderwijshuisvesting

Het huisvestingsprogramma van 2019 is verwerkt. Op de stelpost van onderwijshuisvesting is na verwerking nog een restantbedrag beschikbaar van 200.000 euro. Dit  bedrag valt incidenteel vrij.

6.   Leerlingenvervoer

Met ingang van 2018 werken we met een nieuw model voor het vervoer. Bij de begroting 2019 was op basis van de toen beschikbare informatie, de verwachting dat de kosten voor leerlingenvervoer lager zouden zijn. Mede gelet op de realisatiecijfers over 2018 blijkt dit niet reëel te zijn. We verwachten daarom een structureel nadeel van 220.000 euro.

7.    Kapitaallasten - rente

De verlaging van de omslagrente leidt tot lagere rentelasten op de taakvelden. Hier tegenover staan lagere rentebaten op het taakveld 0.5 Treasury. Voor een toelichting wordt verwezen naar taakveld 0.5 Treasury (onderdeel 3.1).

8.    Kapitaallasten - afschrijving

De kapitaallasten zijn herrekend op basis van de werkelijke boekwaarden per 1 januari 2019. Omdat een aantal investeringsprojecten lager uitvalt, dan wel later tot uitvoering komen, is er sprake van een onderuitputting op de kapitaallasten. Deze onderuitputting valt incidenteel vrij.

ga terug