Voorjaarsrapportage 2019

Verkeer en vervoer

Wijzigingen

3.3.1 Wijzigingen

2 Verkeer en vervoer

Begroting voor VJR

Wijziging

Begroting na VJR

2019

2019

  N/V

2019

Lasten

12.391

-553

  V

11.838

Baten

-705

  N

-705

2 Verkeer en vervoer

Taakveld

2019

2020

2021

2022

LASTEN

Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid

1. Verjonging personeel

2.1

12

N

12

N

12

N

12

N

2. Investeringskredieten kunstwerken

2.1

0

N

0

N

0

N

0

N

Diverse bijstellingen

3. Kapitaallasten-rente

2.1/2.2

-307

V

-307

V

-307

V

-307

V

4. Kapitaallasten-afschrijving

2.1/2.2

-258

V

BATEN

Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid

N.v.t.

Diverse bijstellingen

N.v.t.

Bedragen * 1.000 euro

Toelichting wijziging

Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid

1.    Verjonging personeel

Voor een uitgebreide toelichting zie hoofdstuk 4.1 personele taakstellingen.

2.    Investeringskredieten kunstwerken

Voor de uitvoering van enkele projecten is een aanvullend krediet benodigd. De kapitaallasten worden gedekt door een structurele verlaging van het budget variabel klein onderhoud kunstwerken. Het betreft de volgende aanvullende kredieten:
- Vervanging brug Rohofstraat:          123.000 euro.

- Javabrug levensduurverlengende maatregelen:    291.000 euro.
- Herstel Kade van Merksteijn:          280.000 euro.   

Diverse bijstellingen

3.    Kapitaallasten - rente

De verlaging van de omslagrente leidt tot lagere rentelasten op de taakvelden. Hier tegenover staan lagere rentebaten op het taakveld 0.5 Treasury. Voor een toelichting wordt verwezen naar taakveld 0.5 Treasury (onderdeel 3.1).

4.    Kapitaallasten - afschrijving

De kapitaallasten zijn herrekend op basis van de werkelijke boekwaarden per 1 januari 2019. Omdat een aantal investeringsprojecten lager uitvalt dan wel later tot uitvoering komen, is er sprake van een onderuitputting op de kapitaallasten. Deze onderuitputting valt incidenteel vrij.

ga terug