Voorjaarsrapportage 2019

Verloop Begrotingssaldo en Financieel meerjarenperspectief

2.1 Verloop Begrotingssaldo en Financieel meerjarenperspectief

Op 1 november 2018 heeft u de programmabegroting 2019 vastgesteld. Het begrotingssaldo
van de (primaire) begroting bedroeg 492.000 euro nadelig. Tussen het moment van vaststellen van de programmabegroting en deze voorjaarsrapportage heeft uw raad besluiten genomen die per saldo geen effect hebben op het resultaat van de begroting.

Met deze voorjaarsrapportage leggen wij twee soorten begrotingsmutaties aan u voor:

Verzamelbesluit/financiële rechtmatigheid.
Tussen het moment van vaststellen van de programmabegroting en deze voorjaarsrapportage heeft het college besluiten genomen, waarvan de financiële consequenties per verzamelbesluit aan de raad worden voorgelegd. Deze tussentijdse besluitvorming heeft per saldo geen effect op het begrotingssaldo. Een uitzondering hierop is de septembercirculaire 2018 van het gemeentefonds waarover u bij raadsbrief bent geïnformeerd (RAAD-5094). Vanuit de financiële rechtmatigheid dienen er daarnaast een aantal financieel-technische begrotingswijzigingen te worden doorgevoerd die formeel door de raad moeten worden bekrachtigd, maar die geen gevolgen hebben voor het begrotingssaldo of de vastgestelde beleidsprestaties.

Diverse bijstellingen  
In de voorjaarsrapportage is een doorkijk gemaakt richting het einde van het jaar. Op grond van de ontwikkelingen en afwijkingen die we in deze voorjaarsrapportage signaleren, stellen we het begrotingssaldo met 6,6 miljoen euro nadelig bij.

Begrotingssaldo 2019
Het begrotingssaldo in 2019 komt daarmee op 7,1 miljoen nadelig. Na wijzigingen ziet het resultaat van de begroting 2019 en het financieel meerjarenperspectief er als volg uit:

Financieel meerjarenperspectief

begroting

raming

raming

raming

2019

2020

2021

2022

Programmabegroting 2019

Saldo van baten en lasten

11

N

-5.162

V

-8.591

V

-10.706

V

Reserves

Stortingen reserves

5.875

N

5.875

N

5.875

N

3.295

N

Onttrekkingen reserves

-5.394

V

-2.500

V

0

0

Begrotingswijzigingen

N.v.t.

Mutaties voorjaarsrapportage 2019

Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid

405

N

118

N

318

N

155

N

Diverse bijstellingen

6.205

N

8.232

N

8.232

N

8.232

N

Bedragen * 1.000 euro

ga terug