Voorjaarsrapportage 2019

Begroting 2019

2.2 Begroting 2019

Op grond van de ontwikkelingen en afwijkingen die we in deze voorjaarsrapportage signaleren, stellen we het begrotingssaldo met 6,6 miljoen euro nadelig bij. Het geraamde begrotingsresultaat komt daarmee op 7,1 miljoen euro nadelig.

Onderstaande de belangrijkste bijstellingen in de voorjaarsrapportage 2019 met een effect op het begrotingssaldo:

Voordelen

  • Dividendinkomsten (571.000 euro);
  • Inkomsten onroerend zaakbelasting (204.000 euro);
  • Rentebaten en rentelasten (800.000 euro);
  • Kapitaallasten - afschrijving (685.000 euro);
  • Incidentele resultaten grondverkopen (548.000 euro).

Nadelen

  • Wmo en Jeugd (7,5 miljoen euro);
  • Minimabeleid (460.000 euro);
  • BUIG / bijstand (847.000 euro).

Van de hierboven genoemde bijstellingen zijn vooralsnog alleen het sociaal domein (Wmo en Jeugd) en de onroerende zaakbelasting als volledig structureel aangemerkt. De eventuele structurele doorwerking van de overige punten wordt meegenomen bij het opstellen van de begroting 2020.

De voor 2019 in de programmabegroting 2019-2022 opgenomen taakstellingen worden dit jaar structureel of incidenteel gerealiseerd. Alleen ten aanzien van de taakstelling besparing op energie bestaat er voor 2019 onzekerheid over het realiseren van de taakstelling. In het kader van de begroting 2020 zullen wij deze taakstelling heroverwegen. De eventuele effecten voor 2019 betrekken wij bij de najaarsrapportage. Voor inhoudelijke toelichting op de taakstellingen verwijzen wij u naar hoofdstuk 4.  

Hoofdtaakveld

Begroting voor VJR

Wijziging

Begroting na VJR

Lasten

2019

2019

  N/V

2019

0 Bestuur en ondersteuning

37.755

399

  N

38.153

1 Veiligheid

6.681

  N

6.681

2 Verkeer en vervoer

12.391

-553

  V

11.838

3 Economie

4.854

-17

  V

4.837

4 Onderwijs

8.406

2.135

  N

10.540

5 Sport, cultuur en recreatie

17.825

31

  N

17.857

6 Sociaal domein

152.984

8.067

  N

161.050

7 Volksgezondheid en milieu

21.321

-77

  V

21.244

8 Volkshuisvesting-ro-stedelijke vernieuw

9.996

374

  N

10.371

Hoofdtaakveld

Begroting voor VJR

Wijziging

Begroting na VJR

Baten

2019

2019

  N/V

2019

0 Bestuur en ondersteuning

-198.730

-2.080

  V

-200.809

1 Veiligheid

-44

  N

-44

2 Verkeer en vervoer

-705

  N

-705

3 Economie

-3.741

  N

-3.741

4 Onderwijs

-524

-3.311

  V

-3.836

5 Sport, cultuur en recreatie

-205

-33

  V

-238

6 Sociaal domein

-41.473

1.770

  N

-39.703

7 Volksgezondheid en milieu

-18.864

189

  N

-18.674

8 Volkshuisvesting-ro-stedelijke vernieuw

-7.702

-403

  V

-8.105

Reserves

Begroting voor VJR

Wijziging

Begroting na VJR

2019

2019

  N/V

2019

Stortingen reserves

5.660

4.854

  N

10.514

Onttrekkingen reserves

-5.394

-4.735

  V

-10.129

Totaal reserves

266

119

  N

385

ga terug