Voorjaarsrapportage 2019

Bestuur en ondersteuning

Wijzigingen

3.1.1 Wijzigingen

0 Bestuur en ondersteuning

Begroting voor VJR

Wijziging

Begroting na VJR

2019

2019

  N/V

2019

Lasten

37.755

399

  N

38.153

Baten

-198.730

-2.080

  V

-200.809

0 Bestuur en ondersteuning

Taakveld

2019

2020

2021

2022

LASTEN

Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid

1. Registratie niet ingezetenen 2019

0.2

142

N

2. Parkeervoorziening Lelyweg

0.3

43

N

43

N

43

N

43

N

3. Prijsindexatie uitvoering fysiek

0.3

-30

V

-30

V

-30

V

-30

V

4. Wijkteams

0.4

402

N

402

N

402

N

402

N

5. Realisatie personele taakstelling

0.4

-725

V

-725

V

-725

V

-725

V

6. Programma Nieuwstraatkwartier

0.4

50

N

7. Arbeidsparticipatie

0.8

-549

V

-549

V

-549

V

-549

V

8. Inkomensvoorziening - beschut werk

0.8

-156

V

9. Septembercirculaire 2018 gemeentefonds

0.8

47

N

676

N

1.089

N

1.458

N

Diverse bijstellingen

10. Bijdrage Regio Twente - Bedrijfsvoering

0.1

29

N

11. Bijdrage Regio Twente - MKB fonds

0.1

7

N

7

N

7

N

7

N

12. Invulling taakstelling vastgoed

0.3

100

N

100

N

100

N

100

N

13. Grondbeheer en tijdelijk beheer grond

0.3

100

N

14. Verruiming btw-sportvrijstelling / SPUK

0.3/0.4

141

N

141

N

141

N

141

N

15. Rentebaten en rentelasten

0.5

-800

V

16. Bijdrage GBT

0.61

7

N

7

N

7

N

7

N

17. Vennootschapsbelasting

0.9

100

N

100

N

100

N

100

N

18. Omslagrente

0.5

2.707

N

2.707

N

2.707

N

2.707

N

19. Kapitaallasten-rente

0.3/0.4

-1.104

V

-1.104

V

-1.104

V

-1.104

V

20. Kapitaallasten-afschrijving

-112

V

BATEN

Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid

1. Registratie niet ingezeten 2019

0.2

-142

V

2. Parkeervoorziening Lelyweg

0.3

-43

V

-43

V

-43

V

-43

V

5. Realisatie personele taakstellingen

0.4

280

N

280

N

280

N

280

N

9. Septembercirculaire 2018 gemeentefonds

0.7

-152

V

-430

V

-217

V

-400

V

Diverse bijstellingen

21. Dividendinkomsten

0.5

-571

V

22. OZB

0.61/0.62

-204

V

-204

V

-204

V

-204

V

13. Verkoop grondbeheer en tijdelijk beheer grond

0.3

-648

V

14. Verruiming btw-sportvrijstelling / SPUK

0.7

-600

V

Bedragen * 1.000 euro

Toelichting wijziging

Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid

1.   Registratie Niet Ingezetenen 2019

Jaarlijks wordt een vergoeding (bate) ontvangen vanuit het Rijk voor werkzaamheden ten behoeve van de Registratie van Niet Ingezetenen (RNI). Voor de uitvoering van deze werkzaamheden worden lasten geraamd ter hoogte van de geraamde vergoeding. Derhalve budgetneutraal.

2.    Parkeervoorziening Lelyweg (BW-6829)

Op 22 januari 2019 is een kredietaanvraag voor het revitaliseren Lelyweg van 337.000 euro voor de aanleg van een parkeervoorziening gehonoreerd. De bijbehorende structurele kapitaallasten voor deze investering worden volledig gedekt uit de huurvergoedingen. Derhalve budgetneutraal.

3.   Prijsindexatie Uitvoering Fysiek

Een deel van de toegekende prijsindexatie 2019 stond in de begroting nog op hoofdtaakveld 0 bestuur en ondersteuning. Dit wordt nu functioneel geraamd op taakveld 5.3 Cultuurpresentatie,-productie en -participatie (zie ook hoofdstuk 3.6).

4.    Wijkteams (BW-6772)

In maart 2018 heeft het college van B&W besloten tot onderbrenging van de Sociale Wijkteams in de
gemeentelijke organisatie. Een budget van 402.000 euro wordt, conform BBV, overgeheveld van taakveld 6 Sociaal Domein naar hoofdtaakveld 0 Bestuur en ondersteuning. Met deze mutatie wordt de gemeentelijke begroting in lijn gebracht met de wijzigingen die door de overgang van de sociale wijkteams zijn ontstaan. Voor een toelichting verwijzen wij u naar hoofdstuk 3.7.

5.    Realisatie personele taakstellingen

De voordelige en nadelige mutaties houden verband met de realisatie van de personele taakstellingen uit het financieel meerjarenperspectief 2019-2022. Voor een toelichting verwijzen wij u naar hoofdstuk 4.1.

6.   Programma Nieuwstraatkwartier 2019

Betreft de inzet van reeds beschikbaar gestelde middelen programma duurzaamheid ten behoeve van programma Nieuwstraatkwartier. De lasten worden verhoogd met 50.000 euro en daartegenover staat een verlaging van de lasten op hoofdtaakveld 7 volksgezondheid en milieu.

7.    Arbeidsparticipatie

Bij de programmabegroting 2019 is een budget voor arbeidsparticipatie op een stelpost begroot. Dit bedrag wordt nu functioneel geraamd op taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie (zie hoofdstuk 3.7).

8.    Inkomensvoorziening - beschut werk 2019

Een deel van de kosten op taakveld 6 Sociaal Domein, 156.000 euro ten behoeve van Beschut werk, worden gedekt uit de van het Rijk te ontvangen bonus beschut werk. Deze bonus wordt geraamd op hoofdtaakveld  0 Bestuur en ondersteuning. (zie hoofdstuk 3.7.)

9.   S eptembercirculaire 2018 gemeentefonds

Het betreft hier de verwerking van de algemene uitkeringen gemeentefonds uit de septembercirculaire 2018. Naast een aantal verminderingen is er op dit taakveld sprake van een voordeel in verband met het Rijksvaccinatieprogramma (RVP). Op taakveld 7.1. Volksgezondheid staan hier lasten tegenover (zie hoofdstuk 3.8).

Diverse bijstellingen

10.    Bijdrage Regio Twente - Bedrijfsvoering

Het Algemeen bestuur van de Regio Twente heeft op 31 oktober 2018 besloten om in eerste instantie incidenteel aanvullende middelen beschikbaar te stellen voor bedrijfsvoering. Het betref een formatie-uitbreiding van 2,5 FTE, die nodig is om te kunnen voldoen aan de nieuwe regelgeving op het gebied van privacy. In 2019 wordt geëvalueerd in hoeverre en in welke omvang structurele formatie-uitbreiding noodzakelijk is.

11.    Bijdrage Regio Twente - MKB fonds

Dit betreft een correctie van de bijdrage van alle deelnemende gemeenten in verband met het in 2016 door het Algemeen bestuur genomen besluit om de rentebaten op de vanuit het MKB-fonds verstrekte kredieten, toe te voegen aan het Innovatiefonds Twente. In de begroting 2019 van de Regio Twente bleek dit niet juist verwerkt.

12.   Invulling taakstelling vastgoed

De taakstelling besparing op vastgoed bedraagt 130.000 euro. Deze taakstelling wordt vanaf 2019 voor 100.000 euro gerealiseerd door het behaalde rentevoordeel op onroerend goed transacties. Voorbeelden van deze onroerend goed transacties zijn de grondverkoop Aadijk, bedrijvenpark Twente en het pand Wierdensestraat 24/26.

13.   Grond beheer en tijdelijk beheer grond

In 2019 is er een verkoopopbrengst behaald op de afstoting van een aantal panden of gronden. Hier staat uit een uitzetting van de lasten voor 100.000 euro ten behoeve van toekomstige verkopen tegenover.

14.    Verruiming btw-sportvrijstelling / SPUK

Met ingang van 1 januari 2019 is de btw-vrijstelling voor sport verruimd. Hiermee is de aftrek van voorbelasting op de kosten betreffende aanschaf, onderhoud, beheer en exploitatie van sportaccommodaties komen te vervallen. Als gevolg dienen de budgetten met ingang van 2019 inclusief BTW te worden geraamd. Hiermee is een bedrag van 205.000 euro gemoeid (141.000 euro op dit taakveld en 64.000 euro op hoofdtaakveld 5 Sport, cultuur en recreatie).  

Ter compensatie vraagt de gemeente de specifieke uitkering stimulering sport (SPUK) aan. Deze regeling kent een looptijd van 4 jaar en wordt geacht gemeenten volledig te compenseren voor de periode 2019-2022. Er is evenwel sprake van een landelijk plafond van 152 miljoen euro. Wanneer het totaal van de ingediende aanvragen door gemeenten in Nederland dit bedrag overstijgt zal toekenning naar rato plaatsvinden. Hierin schuilt een zeker risico. Op voorhand is immers niet te zeggen hoe hoog het subsidiebedrag zal zijn. Mede gelet op het feit dat het Rijk heeft aangegeven dat de verruiming van de btw-vrijstelling het gevolg is van Europese regelgeving, en geen bezuinigingsmaatregel is, zijn wij er vooralsnog vanuit gegaan dat de extra btw-lasten volledig gecompenseerd zullen worden (600.000 euro in 2019). Na afloop van de SPUK-periode van vier jaar volgt een evaluatie en zal naar alle waarschijnlijkheid, op basis van de huidige aanvragen SPUK, voor de gemeenten een component worden toegevoegd aan de algemene uitkering uit het Gemeentefonds. Hierover bestaat op dit moment echter nog geen zekerheid.

15.    Rentebaten en rentelasten

Op het saldo van de rentebaten en rentelasten is er een voordeel van 800.000 euro. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat de behoefte aan langlopende geldleningen lager is dan begroot. Daarnaast kiezen we ervoor om,  gezien de huidige lage (veelal negatieve) rentestanden voor kortlopende geldleningen, daar waar mogelijk via kortlopende geldleningen in onze financieringsbehoefte te voorzien. Bij het opstellen van de begroting 2020 zal de totale financieringsbehoefte voor de komende jaren in beeld worden gebracht en zal worden bepaald in hoeverre de rentelasten structureel dienen te worden bijgesteld.

16.   Bijdrage GBT

Op 11 april heeft het Dagelijks bestuur van het GBT ingestemd met de gewijzigde begroting 2019. De totale lasten van het GBT stijgen, voornamelijk als gevolg van de indexatie van lonen en sociale lasten en doordat het GBT meer kosten moet maken om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. De bijdrage van de gemeente Almelo stijgt met afgerond 7.000 euro. Definitieve vaststelling van de gewijzigde begroting 2019 vindt plaats in de vergadering van het Algemeen bestuur van 21 juni. In deze voorjaarsrapportage zijn de effecten reeds meegenomen.

17.    Vennootschapsbelasting
  Betreft de te verwachten jaarlijks af te dragen vennootschapsbelasting.

18.    Omslagrente

Het saldo van de werkelijke rentebaten en rentelasten wordt via de omslagrente verdeeld over alle taakvelden. In de primaire begroting 2019 is rekening gehouden met een omslagrente van 3%. Een nieuwe doorrekening laat zien dat de omslagrente neerwaarts dient te worden bijgesteld naar 1,5%. Dit is enerzijds het gevolg van het voordeliger saldo van rentebaren en rentelasten (Zie toelichting onder 15). Anderzijds heeft dit te maken met een administratieve correctie van de wijze waarop de doorbelaste rente aan grondexploitaties in het op grond van het BBV verplicht gehanteerde renteschema is opgenomen. Het nadeel op het taakveld treasury wordt volledig gecompenseerd door lagere lasten op de taakvelden, met dien verstande dat het rentevoordeel bij de riool- en afvalstoffenheffing ten gunste moet komen aan de voorziening riool- en afvalstoffenheffing. Hiermee is een bedrag van 354.000 euro gemoeid. Via de riool- en afvalstoffenheffing word dit bedrag uiteindelijk teruggegeven aan onze inwoners.

19.    Kapitaallasten - rente

De kapitaallasten zijn herrekend op basis van de werkelijke boekwaarden per 1 januari 2019. Omdat een aantal investeringsprojecten lager uitvalt dan wel later tot uitvoering komen, is er sprake van onderuitputting op de kapitaallasten. Daarnaast leidt de verlaging van de omslagrente tot lagere rentelasten op de taakvelden. Hier tegenover staan lagere rentebaten op het taakveld 0.5 Treasury. Voor een toelichting wordt verwezen naar taakveld 0.5 Treasury (onderdeel 3.1).

20.    Kapitaallasten - afschrijving

De kapitaallasten zijn herrekend op basis van de werkelijke boekwaarden per 1 januari 2019. Omdat een aantal investeringsprojecten lager uitvalt dan wel later tot uitvoering komen, is er sprake van een onderuitputting op de kapitaallasten. Deze onderuitputting valt incidenteel vrij.

21.    Dividendinkomsten

Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)
Extra dividenduitkering van 322.000 euro in verband met een hoger bedrijfsresultaat 2018 (incidenteel). In 2019 wordt naar verwachting zekerheid verkregen over de regelgeving met betrekking tot de kapitaalvereisten voor banken. Daarna zal een nieuw kapitalisatie- en dividendbeleid voor de komende jaren worden vastgesteld. Vooralsnog handhaven wij het structurele  basisdividend van 175.000 euro in onze begroting.

Twence
De dividenduitkering van Twence over 2018 valt in verband met een positiever bedrijfsresultaat 249.000 euro hoger uit.

22.    OZB

Als gevolg van areaaluitbreiding vallen de inkomsten uit de onroerende zaakbelasting (OZB) structureel 204.000 euro hoger uit dan oorspronkelijk geraamd.

Mutaties Reserves

Reserves

Taakveld

2019

2020

2021

2022

STORTINGEN RESERVES

Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid

A. Pilot dagstructurering

0.10

500

N

B. Implementatie omgevingswet -en visie

0.10

702

N

C. Maatregelenplan 1 Zorg en Participatie

0.10

2.300

N

D. Programmamiddelen 2019

0.10

1.180

N

350

N

350

N

350

N

E. Persoonlijke netwerkcoach

0.10

53

N

F. Cultuureducatie 2019-2020

0.10

119

N

Diverse bijstellingen

N.v.t.

ONTTREKKINGEN RESERVES

Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid

A. Pilot dagstructurering

0.10

-500

V

B. Implementatie omgevingswet -en visie

0.10

-702

V

C. Maatregelenplan 1 Zorg en Participatie

0.10

-2.300

V

D. Programmamiddelen 2019

0.10

-1.180

V

E. Persoonlijke netwerkcoach

0.10

-53

V

Diverse bijstellingen

N.v.t.

Bedragen * 1.000 euro

Reserves

A.   Pilot dagstructurering (BW- 6766)

Voor de pilot is een meerjarig incidenteel project ingesteld. Hiertoe wordt zowel 500.000 euro gedoteerd als onttrokken aan de reserve overlopende werken.

B.   Implementatie omgevingswet en -visie

Voor het programma Omgevingswet zijn bij de begroting 2019 middelen beschikbaar gesteld. Hiervoor is een meerjarig incidenteel project ingesteld. Hiertoe wordt zowel 702.000 euro gedoteerd als onttrokken aan de reserve overlopende werken.

C.   Maatregelenplan 1 Zorg en Participatie (BW-6696)

Voor de programma's Zorg en Economie en Participatie zijn bij de begroting 2019 innovatiemiddelen beschikbaar gesteld. Voor de inzet van deze middelen zijn meerjarige incidentele projecten ingesteld. Hiertoe wordt zowel 2,3 miljoen euro gedoteerd als onttrokken aan de reserve overlopende werken.

D.   Programmamiddelen 2019

In de begroting 2019 zijn er middelen beschikbaar gesteld ten behoeve van de programma's Duurzaamheid, Binnenstad en Nieuwstraatkwartier. Voor de inzet van deze middelen zijn meerjarige incidentele projecten ingesteld. Hiertoe wordt in 2019 zowel 1,2 miljoen euro gedoteerd als onttrokken aan de reserve overlopende werken. Meerjarig worden de beschikbaar gestelde middelen 2020-2022 voor de programma's Duurzaamheid en Binnenstad gestort in de reserve overlopende werken.

E.   Persoonlijke netwerkcoach (BW-6916)

Voor het continueren van het project persoonlijke netwerkcoach en het monitoren van de effecten hiervan, is 53.000 euro beschikbaar gesteld. Dit budget wordt voor 26.000 euro gedekt uit het budget voor maatwerkondersteuning maatschappelijke deelname en voor 27.000 euro uit het budget voor maatwerkondersteuning zelfstandig leven. Het bedrag van zowel gedoteerd als onttrokken aan de reserve overlopende werken.

F.   Cultuureducatie 2019-2020 (BW-5670)

In 2017 is besloten om het project cultuureducatie voort te zetten in de jaren 2017-2021.

Voor 2019 is er vanuit hoofdtaakveld 5 Sport, cultuur en recreatie een bedrag van 119.000 euro gestort in de reserve overlopende werken voor dit project (zie hoofdstuk 3.6).

ga terug