Voorjaarsrapportage 2019

Volksgezondheid en milieu

Wijzigingen

3.8.1 Wijzigingen

7 Volksgezondheid en milieu

Begroting voor VJR

Wijziging

Begroting na VJR

2019

2019

  N/V

2019

Lasten

21.321

-77

  V

21.244

Baten

-18.864

189

  N

-18.674

7 Volksgezondheid en milieu

Taakveld

2019

2020

2021

2022

LASTEN

Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid

1. Maatregelenplan 1 Zorg en Participatie

7.1

-240

V

2. Rijksvaccinatieprogramma

7.1

140

N

140

N

140

N

140

N

3. Verjonging personeel

7.2

9

N

9

N

9

N

9

N

4. Personele mutaties overgang ODT

7.4

20

N

20

N

20

N

20

N

5. Inzet middelen programma duurzaamheid

7.4

-50

V

5. Inzet middelen programma duurzaamheid

7.4

0

V

-200

V

-200

V

-200

V

6. Subsidie gevelmaatregelen Nachtegaalstraat

7.4

-29

V

7. Taakstelling centraliseren toezicht handhaving

7.4

150

N

150

N

150

N

150

N

8. Verjonging personeel

7.5

47

N

47

N

47

N

47

N

Diverse bijstellingen

9. Gezond in de stad

7.1

40

N

10. Voorziening riolering

7.2

239

N

239

N

239

N

239

N

11. Kapitaallasten-rente

7.2/7.3/7.4

-396

V

-396

V

-396

V

-396

V

12. Kapitaallasten-afschrijving

7.4

-7

V

BATEN

Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid

4. Personele mutaties overgang ODT

7.4

25

N

25

N

25

N

25

N

6. Subsidie gevelmaatregelen Nachtegaalstraat

7.4

29

N

Diverse bijstellingen

10. Voorziening riolering

7.2

115

N

115

N

115

N

115

N

10. Voorziening afval

7.3

21

N

21

N

21

N

21

N

Bedragen * 1.000 euro

Toelichting wijziging

Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid

1.   Maatregelenplan 1 Zorg en Participatie (BW-6696)

In de programmabegroting 2019 zijn voor zorg en participatie een aantal ambities opgenomen. Dit betekent voor zorg dat er in de periode van 2019 tot en met 2022 oplopend een bedrag van in totaal 7,5 miljoen euro structureel bespaard moet worden. Daarnaast is opgenomen dat voor participatie in de periode van 2019-2022 een oplopende taakstelling van 1,95 miljoen euro ingevuld moet worden. Om dit te realiseren zijn in het Maatregelenplan besparingsvoorstellen uitgewerkt, voor allereerst het jaar 2019. Er zijn concrete voorstellen tot bezuinigingen en besparingen gedaan voor een bedrag van 1,1 miljoen euro op zorg en 650 duizend euro op participatie.
Voor de jaren daarna worden zoekrichtingen voorgelegd. Bij de perspectiefnota 2020 wordt een deel van deze zoekrichtingen nader uitgewerkt. Bij taakveld 7 is incidenteel 240.000 euro bezuinigd op de GIDS gelden.

2.   Rijksvaccinatieprogramma (BW-6664)

Vanaf 1 januari 2019 zijn gemeenten verantwoordelijk voor uitvoering van het

Rijksvaccinatieprogramma (RVP). Het is wettelijk verplicht om de uitvoering van het RVP en het basispakket JGZ bij dezelfde organisatie te beleggen. De uitvoering van het RVP is in Twente al jaren bij de GGD/JGZ belegd. Nu de gemeente Almelo per 2019 zelf verantwoordelijk is, besluit het college om de uitvoering via deze organisatie te continueren en de ontvangen rijksmiddelen van 140.000 euro hiervoor in te zetten.

3.   Verjonging personeel

Voor een toelichting zie hoofdstuk 4.1 personele taakstellingen.

4.   Personele mutaties overgang ODT (BW-6682)

Betreft uitvoering van het besluit om de taken 'variant 4' per 1 januari 2019 over te dragen aan de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Twente.

5.   Inzet middelen programma duurzaamheid

Betreft de inzet van reeds beschikbaar gestelde middelen programma duurzaamheid ten behoeve van programma Nieuwstraatkwartier. De lasten worden verlaagd met 50.000 euro en daartegenover staat een verhoging van de lasten op hoofdtaakveld 0 bestuur en ondersteuning. Meerjarig worden de beschikbare middelen 2020-2022 overgeheveld naar hoofdtaakveld 0 bestuur en ondersteuning.

6.   Subsidie gevelmaatregelen Nachtegaalstraat

Dit betreft een verlaging van de beschikbare middelen voor gevelmaatregelen als gevolg van een verlaging van een Rijkssubsidie. Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft middelen beschikbaar gesteld voor gevelmaatregelen in de Nachtegaalstraat. Middels beschikking is de subsidie (en daarmee dus ook de bijbehorende kosten) naar beneden bijgesteld.

7.   Taakstelling centraliseren toezicht handhaving      

Betreft de invulling van de taakstelling van 150.000 euro centraliseren toezicht handhaving door het aframen van formatiebudget.

8.   Verjonging personeel

Voor een toelichting zie hoofdstuk 4.1 personele taakstellingen.

Diverse bijstellingen

9.    Gezond in de Stad

Met het maatregelenplan is het gehele budget van Gezond in de Stad (GIDS) ingezet voor de te realiseren taakstellingen. Hierbij is geen rekening gehouden met een aantal verplichtingen op basis van vastgesteld beleid in het kader van GIDS. Hiervoor is in 2019 een budget van 40.000 euro nodig.

10.   Mutaties voorzieningen riolering en afval

In verband met de verlaging van de omslagrente wordt de mutatie in de voorziening riolering en afval bijgesteld.Voor een toelichting wordt verwezen naar taakveld 0.5 Treasury (onderdeel 3.1).

11.   Kapitaallasten - rente

De verlaging van de omslagrente leidt tot lagere rentelasten op de taakvelden. Hier tegenover staan lagere rentebaten op het taakveld 0.5 Treasury. Voor een toelichting wordt verwezen naar taakveld 0.5 Treasury (onderdeel 3.1).

12.    Kapitaallasten - afschrijving

De kapitaallasten zijn herrekend op basis van de werkelijke boekwaarden per 1 januari 2019. Omdat een aantal investeringsprojecten lager uitvalt dan wel later tot uitvoering komen, is er sprake van een onderuitputting op de kapitaallasten. Deze onderuitputting valt incidenteel vrij.

ga terug