Voorjaarsrapportage 2019

Inleiding

1.1 Inleiding

Met deze voorjaarsrapportage informeert het college de raad over de financiële stand van zaken van de plannen uit de programmabegroting 2019 en hoe de gemeente er financieel voor staat. Deze rapportage gaat over de eerste 4 maanden van het jaar met een doorkijk naar het einde van het jaar en biedt de mogelijkheid, daar waar dat nodig is, bij te sturen.

Ten opzichte van voorgaande tussentijdse rapportages zijn er diverse wijzigingen doorgevoerd. Op 29 januari heeft uw raad immers besloten een aantal wijzigingen aan te brengen in de P&C cyclus (RAAD-5217). De voormalige bestuursrapportage is komen te vervallen en ter vervanging is een drietal tussentijdse begrotingsrapportages ingevoerd, te weten een voorjaarsrapportage (na 4 maanden), een najaarsrapportage (na 8 maanden) en een slotrapportage (na 11 maanden). Daarbij is besloten het verzamelbesluit te integreren in de tussentijdse rapportages.

Met deze voorjaarsrapportage wordt voor het eerst invulling gegeven aan dit besluit. Het verzamelbesluit is in deze voorjaarsrapportage geïntegreerd. Daarnaast wordt in deze rapportage niet alleen aandacht besteed aan de (verwachte) afwijkingen ten opzichte van de vastgestelde programmabegroting 2019, maar wordt tevens inzicht gegeven in het verloop van het financieel meerjarenperspectief (FMP). Dit draagt bij aan het inzicht in de meerjarige financiële positie van de gemeente. De opzet en de presentatie van de tabellen is gewijzigd en is meer in lijn gebracht met de presentatie zoals u die gewend bent vanuit de begroting en jaarstukken.

In hoofdstuk 2 geven we een samenvatting van de ontwikkeling van het begrotingssaldo en het financieel meerjarenperspectief.

In hoofdstuk 3 gaan we per taakveld dieper in op de financiële ontwikkelingen.

In hoofdstuk 4 rapporteren wij over de stand van zaken met betrekking tot de in de begroting opgenomen taakstellingen.

In de tabellen die we in deze nota presenteren staan positieve bedragen voor lasten en/of
nadelen en negatieve bedragen voor baten en/of voordelen.

Voor de volledigheid merken we op dat in de tabellen cijfers zijn opgenomen die afgerond
zijn op duizendtallen. Hierdoor kan het voorkomen dat er bij (totaal)tellingen kleine
afrondingsverschillen ontstaan.

ga terug