Voorjaarsrapportage 2019

Sport, cultuur en recreatie

Wijzigingen

3.6.1 Wijzigingen

5 Sport, cultuur en recreatie

Begroting voor VJR

Wijziging

Begroting na VJR

2019

2019

  N/V

2019

Lasten

17.825

31

  N

17.857

Baten

-205

-33

  V

-238

5 Sport, cultuur en recreatie

Taakveld

2019

2020

2021

2022

LASTEN

Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid

1. Onderhoud sportveld

5.2

33

N

2. Cultuureducatie

5.3

-119

V

-119

V

3. Prijsindexatie uitvoering fysiek

5.3

30

N

30

N

30

N

30

N

4. Inzet middelen programma binnenstad

5.7

-50

V

5. Verjonging personeel

5.7

227

N

227

N

227

N

227

N

Diverse bijstellingen

6. Verruiming btw-sportvrijstelling / SPUK

5.1/5.2

64

N

64

N

64

N

64

N

7. Regio Twente - Recreatie

5.7

8

N

8

N

8

N

8

N

8. Kapitaallasten-rente

5.2/5.3/5.7

-152

V

-152

V

-152

V

-152

V

9. Kapitaallasten-afschrijving

5.2/5.6/5.7

-10

V

BATEN

Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid

1. Onderhoud sportveld

5.2

-33

V

Diverse bijstellingen

N.v.t.

Wijziging saldo van baten en lasten

-2

V

58

N

177

N

177

N

Toelichting wijziging

Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid

1.   Onderhoud sportveld

Voor het onderhoud van sportvelden is met een sportvereniging een 1-jarige overeenkomst afgesloten. De kosten voor het onderhoud worden volledig gedekt uit de bijdrage van de sportvereniging.

2.   Cultuureducatie (BW-5670)

In 2017 is besloten om het project cultuureducatie voort te zetten in de jaren 2017-2021. Het Kultuur Educatie Platform Almelo (Kepa), waarin scholen, culturele aanbieders en gemeente samenwerken heeft hiervoor een Stadsvisie Cultuur opgesteld. Door dit plan kunnen alle leerlingen van het basisonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs deelnemen aan cultuuractiviteiten en kunnen scholen en culturele aanbieders met elkaar voldoende deskundigheid ontwikkelen. Dit plan wordt gefinancierd met geld van de scholen, de provincie en de gemeente Almelo. Op basis van dit plan is een subsidieaanvraag ingediend bij de Provincie. Vanuit hoofdtaakveld 5 Sport, cultuur en recreatie wordt jaarlijks een budget van 119.000 euro toegevoegd aan het meerjarig incidenteel project.

3.   Prijsindexatie uitvoering fysiek

Een deel van de toegekende prijsindexatie 2019 stond in de begroting nog op hoofdtaakveld 0 bestuur en ondersteuning. Dit wordt nu functioneel geraamd.

4.   Inzet middelen programma binnenstad

Dit betreft de inzet van reeds bij de begroting 2019 beschikbaar gestelde middelen openbaar groen voor het programma Binnenstad. De lasten worden verlaagd met 50.000 euro en daartegenover staat een verhoging van de lasten op hoofdtaakveld 8 volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing.

5.   Verjonging personeel

Voor een uitgebreide toelichting zie  hoofdstuk 4.1 personele taakstellingen.

Diverse bijstellingen

6.   Verruiming btw-sportvrijstelling / SPUK

Vanaf 1 januari 2019 is de btw-sportvrijstelling verruimd. Hiermee is de aftrek van voorbelasting op de kosten betreffende aanschaf, onderhoud, beheer en exploitatie van sportaccommodaties komen te vervallen. Als gevolg dienen de budgetten met ingang van 2019 inclusief BTW te worden geraamd. Hiermee is een bedrag van 205.000 euro gemoeid (64.000 euro op dit taakveld en 141.000 euro op hoofdtaakveld 0 Bestuur en ondersteuning). Ter compensatie vraagt de gemeente de specifieke uitkering stimulering sport (SPUK) aan.

7.    Regio Twente - Recreatie

Dit betreft een verhoging van de gemeentelijke bijdrage voor recreatieve voorzieningen op grond van het besluit van het Algemeen Bestuur van 11 oktober 2018. De structurele verhoging bedraagt 0,11 euro per inwoner en zal worden ingezet voor het op peil houden en verbeteren van de recreatieve routenetwerken. Het betreft kosten voor beheer en onderhoud en de versterking van het routebureau.

8.    Kapitaallasten - rente

De verlaging van de omslagrente leidt tot lagere rentelasten op de taakvelden. Hier tegenover staan lagere rentebaten op het taakveld 0.5 Treasury. Voor een toelichting wordt verwezen naar taakveld 0.5 Treasury (onderdeel 3.1).

9.    Kapitaallasten - afschrijving

De kapitaallasten zijn herrekend op basis van de werkelijke boekwaarden per 1 januari 2019. Omdat een aantal investeringsprojecten lager uitvalt dan wel later tot uitvoering komen, is er sprake van een onderuitputting op de kapitaallasten. Deze onderuitputting valt incidenteel vrij.

ga terug